Αυθαίρετα

ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ τα αυθαίρετα των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και χρήσεων, που έχουν εγκατασταθεί μέχρι 28.7.11 και εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικ. άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης και εφόσον δεν εμπίπτει στον αρθ. 23 παρ. 3.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση  με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής
 2. Παράβολο:   500 € για αυθαίρετο έως 50τμ
  500 € για αυθαίρετο έως 100τμ για μοναδική και κύρια κατοικία
  1000 € για αυθαίρετο από 50τμ έως 100τμ
  1000 € για αυθαίρετο από 100τμ έως 200τμ για μοναδική και κύρια κατοικία
  2000 € για αυθαίρετο από 100τμ έως 1.000τμ
  4000 € για αυθαίρετο από 1.000τμ έως 2.000τμ
  6000 € για αυθαίρετο άνω των 2.000τμ
  επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο
 3. Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου
 4. Υπεύθυνη δήλωση όπου περιλαμβάνει  ατομικά στοιχεία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, οικοδομική άδεια, εμβαδόν και χρήση ακινήτου, ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής (αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα), αν είναι κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη κατοικία ή ακίνητο άλλης χρήσης, δήλωση ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 αρθ. 23 του νόμου με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής
 5. Ε9, τελευταία δήλωση στην οποία αναφέρεταο το ακίνητο στο οποίο ανίκει η αυθαίρετη κατασκευή
 6. Τεχνική έκθεση μηχανικού
 7. Φωτογραφίες
 8. Αντίγραφα του στελέχους της οικ. άδειας καθώς και του τοπογραφικού και της κάτοψης του ορόφου στον οποίο βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή, σχέδια τομών. Εάν δεν έχει εκδοθεί οικ. άδεια ή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου
 9. Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο απο το ΕΓΣΑ ’87 με απόσπασμα χάρτη
 10. Ρυμοτομικό απόσπασμα αν υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο
 11. Διάγραμμα κάλυψης
 12. Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής
 13. Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας είτε μελέτη στατική επάρκειας
 14. Ηλεκτρομηχανολογικός έλεγχος αν δεν είναι κατοικία
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ: τετραγωνικά μέτρα * 15% * τιμή ζώνης * συντελεστές τετραγωνιδίων