Από 12 Μαρτίου υποχρεωτική η άδεια εγκατάστασης σταύλου

Μέχρι τις 12 Μαρτίου οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις υποχρεούνται να έχουν άδεια εγκατάστασης.

4ACBB1846598EB83FEBC3906FAA015D9Σύμφωνα με το νόμο 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/12-03-2012), οι κτηνοτροφικές μονάδες που λειτουργούν εντός ή πλησίον των ορίων των διαφόρων οικισμών, θα πρέπει να απομακρυνθούν, αφού δεν είναι δυνατόν να τους χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης. Οι μονάδες αυτές θα πρέπει αν μετακινηθούν σε εκτάσεις είτε ιδιόκτητες είτε μισθωμένες ιδιωτικές ή παραχωρημένες δημοσιές η δημοτικές εκτάσεις.

Οι άδειες χορηγούνται μόνο για εγκαταστάσεις εκτός των ορίων  οικισμών και σε απόσταση ανάλογα με τον πληθυσμό του οικισμού και τον αριθμό των ζωών της κάθε μονάδας.
Ενδεικτικά ισχύουν οι εξής αποστάσεις:

  • Για οικισμούς μέχρι 500 κατοίκους και αριθμό ζώων μέχρι 300 αιγοπρόβατα ή 5 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής απαιτούνται 50 μ. Από 300-500 αιγοπρόβατα ή 6-10 αγελάδες, 100 μ.
  • Για οικισμούς από 501-2000 κατοίκους οι αντίστοιχες αποστάσεις είναι 100μ. και 150μ.
  • Για μεγαλύτερους οικισμούς και μεγαλύτερο αριθμό ζώων οι αποστάσεις κυμαίνονται ανάλογα.

Παραχώρηση ακινήτου για ανέγερση σταύλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με ανακοίνωσή της πληροφορεί τους κτηνοτρόφους ότι υπάρχει η δυνατότητα απευθείας παραχώρησης ακίνητου σε ενδιαφερόμενο, εμβαδού έως 8 στρέμματα, για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων, με απόφαση του Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφερειακής Ενότητας. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να παραχωρείται ακίνητο άνω των 8 στρεμμάτων, εφόσον επιβάλλεται από τα όρια αρτιότητας που ισχύουν στην περιοχή όπου βρίσκεται το παραχωρούμενο ακίνητο. Το τίμημα ορίζεται βάσει της μισθωτικής αξίας του ακίνητου, όπως αυτή προσδιορίζεται από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Όμως αν για το ίδιο ακίνητο εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι, εφαρμόζεται η διαδικασία της δημοπρασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 4061/2012.
Για την παραχώρηση του ακινήτου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Πολίτικης Γης της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία περιγράφει το παραχωρούμενο ακίνητο κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ ’87.
Επισημαίνεται ότι η άδεια εγκατάστασης καθίσταται απαραίτητη για κάθε δραστηριότητα και η μη ύπαρξη της μετά την 12-03-2015, θα έχει σαν συνέπεια οι κτηνοτρόφοι να μην μπορούν να συμμετέχουν στα διάφορα επιδοτούμενα περιβαλλοντικά και επενδυτικά προγράμματα, στις δηλώσεις της Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ), κλπ